Allmänheten - Ansedel
Allmänheten - Ansedel
NamnAlexander Henriksson
Född1812-04-04, Sörgård, Björkö, Öckerö (O)
Död1836-02-17, Sörgård, Björkö, Öckerö (O) Ålder: 23
MemoDrunknad
FarHenrik Olsson (1774-1847)
MorAnna Eriksdotter (1773-1832)
Notis för Alexander Henriksson
Personalia över Alexander Henriksson:
Att omtala dödligheten är ett outtömligt ämne. Man behöfver icke dräpa sin tid med hufvudsak om de döda för mänskors ögon ådagalagda sista vandel antingen den varit vis eller ovis. Endast Herranom den allvetande tillhörer domsrätten. Men låtom oss af deras hädanfärd hämta samtalsämne till vår egen försigtighet. Olyckshändelsen gifver oss anledning till tanke på vår egen ställning. Märke vi då hos oss öfverdåd O speglom oss då i dem som före oss hafva gått ner i hafvets brusande, i grafvens tysta och ta kom Gud för varje dag solen ännu för oss lyser på nådens himmel. Lars Andersson från Björkö Bångegården föddes derstädes år 1794. Fadren Anders Bryngelsson, Modren Elisabeth Larsdotter Lars upväxte i föräldrarnas hus och der trädde han år 1825 i äktenskap med pigan Anna Maja Ericsdotter från Öckerö. Han är känd såsom hafvande varit en Christelig husfader och älskad af dem som närmare känt honom. Han är saknad icke blott af en arm enka utan äfven af de 5 barnen, det äldsta icke fyllt 11 år det yngsta knappt ett 1/4 dito. Hans bror Bryngel berättas hafva för längesedan drifvit bort på ett stycke is och drunknat. Men med Lars Anderssons och Alexander Hinricssons jordiska ändalyckt gick till på så sätt att de i sällskap med hvarandra i en båt på hem vägen från Gborg Onsd. d 17de sistledne Febr. vid aftonen afledo i sjön efter all sannolikhet på det ställe der deras bestämda kosa fordrande båtens vräkande med sidan mot häftig stormande nordostan, hvaraf båten hellst såsom dertill kanske rank måste hafva kantrat. Alexander föddes år 1812 d. 4de April och gick första gången till Nattvarden 1828. Djerf men ändå en anständig lefnad var det mig bekanta dragen i ynglingen, och jag förmodar han varit bra äfven deraf att han behandlats af ömma föräldrar. Hans moder var nog lycklig att icke uplefva denna vinter för några så sorglig som cholerans tid, men hans fader sörjer i sitt sinne hvar är en sådan smärta som min smärta?! Lars Andersson dog i en ålder af omkring 42 år men i 24ra Do fattades för Alexander Hinricsson 47 dagar. Bägges kroppar äro hittade och nu i kyrko gården lagde men om själarna deras heter det: Hvar de äro komna der blifva de.
Senast ändrad 2012-01-18Skapad 2019-09-02 med hjälp av Reunion för Macintosh